Obchodné podmienky

Vypracované v zmysle ustanovenia § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len "OZ"), pre zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) umiestneného na internetovej adrese www.vsetkoprotiohni. sk (ďalej len "VOP")

1) PREDÁVAJÚCI A prevádzkovateľ internetového obchodu

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je BETA Corporation sro, so sídlom Slavojova 579/9, Nusle, Praha 2, PSČ: 128 00, IČO: 241 88 948, DIČ: CZ24188948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 186969 (ďalej len "Predávajúci").

2) VYMEDZENIE NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH POJMOV, OBJEDNÁVKA

Kupujúcim je na účely VOP mienený zákazník Predávajúceho, ako osoba uzatvárajúca s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na dodanie Tovar - či už vystupujúci v postavení spotrebiteľa (za ktorého je považovaný človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná) či podnikateľa (ďalej len "Kupujúci").

E-shopom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný a spravovaný Predávajúcim v rámci webového rozhrania umiestneného na internetových stránkach www.vsetkoprotiohni.sk. Na účely uzatvárania Kúpnych zmlúv (ďalej len "E-shop").

Tovarom sa rozumie hnuteľné veci ponúkané zo strany Predávajúceho ku kúpe prostredníctvom E-shopu (ďalej len "Tovar").

Nákupná cena je cena Tovar uvedená v Predávajúcim potvrdenej Objednávke Kupujúceho, kedy všeobecne táto vychádza z cenníka uvedeného na stránkach E-shope (ďalej len "Kúpna cena").

Objednávkou sa rozumie návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len "Objednávka").

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný vlastný predaj Tovar medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia Objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho - predovšetkým pri využití platformy E-shopu (ďalej len "Kúpna zmluva"); pre dojednania zmluvných strán sa podporne použijú ust. § 2079 a nasl. OZ upravujúce kúpu.

Za záväzné potvrdenie Objednávky Kupujúceho sa považuje jej potvrdenie Predávajúcim prostredníctvom emailu alebo telefónu. Potvrdenie emailom alebo telefónom nasleduje vždy po predchádzajúcom prijatí elektronickej Objednávky Kupujúceho - predovšetkým prostredníctvom platformy E-shopu. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že vyrozumenie o prijatí Objednávky do systému (kópia objednanie) nie je akceptáciou Objednávky. Potvrdenie Objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru uvedeného v objednávke.

Potvrdením Objednávky Predávajúcim dochádza k uzavretiu vlastnej Kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu ním objednané Tovar a umožniť mu nadobudnutí vlastníckeho práva k nemu, oproti čomu sa Kupujúci zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu. Kúpna zmluva je záväznou pre obe zmluvné strany. Za podstatné náležitosti Kúpne zmluvy sa považujú predovšetkým: (i) presná špecifikácia Tovar, (ii) počet objednaných kusov Tovar, (iii) Kúpna cena za Tovar, (iv) cena dopravy, (v) forma dopravy a (vi) predbežný termín doručenia (pre Tovar, u ktorého je zo strany predávajúceho potvrdená jeho dostupnosť skladom, platí spravidla doručovacia doba Kupujúcemu 1-3 dni).

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky; za nevyžiadané plnenie sa však nepovažuje plnenie na základe kúpnej zmluvy (predchádzajúci potvrdenej Objednávky Kupujúceho).

3) DOPRAVA TOVARU A PLATBA KÚPNEJ CENY

Jednotlivé možné spôsoby úhrady kúpnej ceny za Tovar zo strany Kupujúceho v prospech predávajúceho, rovnako ako možné spôsoby doručenia Tovar Kupujúcemu (podmienky prepravy), sú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán podľa VOP - tieto sú k nájdeniu v samostatnej sekcii webu nazvanom "Doprava a platba" .

Zmluvné strany dojednávajú výhradu vlastníctva, kedy Kupujúci sa stáva vlastníkom Tovar až úplnú úhradou kúpnej ceny za Tovar.

4) STORNO VYKONANEJ OBJEDNÁVKY A Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno Objednávky (pred uzatvorením kúpnej zmluvy) zo strany Predávajúceho:

Bez udania dôvodu - Kupujúcim požadované Tovar bol vypredaný, Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena Tovar. V daných prípadoch bude predávajúci kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom a ponúkne mu obdobné Tovar v rovnakej cenovej relácii a kvalite - výstupom správanie strán bude uzatvorenie novej Kúpna zmluvy s novým predmetom plnenia (podľa zmenené objednávky Kupujúceho), či storno prve uskutočnenej Objednávajte Kupujúceho (neuzavretia kúpnej zmluvy). V prípade, že na Tovar podľa stornované objednanie bola už Kupujúcim v prospech predávajúceho poskytnutá záloha alebo celá suma pripadajúca na Kúpnu cenu, bude Kupujúcemu daná suma v celom rozsahu v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 7 dní od vykonania storna Objednávky, prevedená späť na bankový účet, z ktorého bola táto prijatá, prípadne zaslaná Kupujúcemu poštovou poukážkou na adresu jeho sídla / bydliska.

Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy:

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy oi. Z dôvodu dlhodobej nedostupnosti Tovar, dodatočného zistenia nemožnosti dodať Tovar do dohodnutého termínu doručenia, vypredania Tovar, a ďalej zjavné chyby, kedy Zjevnost chyby je daná pri zrejmom rozdielu (najmenej 20%) ceny chybné a obvyklé ; cenou obvyklou sa rozumie cena zhodného alebo z hľadiska použitia porovnateľného či vzájomne zastupiteľného Tovar.

Storno Objednávky (pred uzatvorením kúpnej zmluvy) zo strany Kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho - a to prostredníctvom telefónu alebo emailu.

Po záväznom potvrdení Objednávky Predávajúcim (uzatvorenia kúpnej zmluvy) je Kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky dodania Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, ak vznikla táto porušením povinnosti niektorej zo zmluvných strán (Predávajúci je oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody najmä v prípade dodania Tovar, ktoré bolo individualizované podľa požiadaviek Kupujúceho, alebo v prípade nutnosti Tovar samostatne obstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením Tovar pre Kupujúceho došlo už zo strany Predávajúceho k vynaloženiu nákladov na jeho dodanie Kupujúcemu - napr. náklady dopravy Tovar v doložené výške a pod.)

Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy:

V súlade s ust. § 1810 a nasl. OZ a so zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, má ďalej Kupujúci vystupujúce v postavení spotrebiteľa právo bez ďalšieho az akéhokoľvek dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy - uzatvárané prostredníctvom E-shopu či všeobecne akokoľvek inak dištančným spôsobom alebo mimo priestorov obvyklé pre podnikanie - do 14 dní od prevzatia Tovaru; 14-dňová lehota na prípadné odstúpenie Kupujúceho d Kúpne zmluvy začína plynúť dňom prevzatia Tovar.

Predávajúci upozorňuje, že právo odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a súvisiace vrátenie Tovar v lehote 14 dní je vyhradené výlučne pre prípady uzatvorenia Kúpnej zmluvy spotrebiteľom, tj. Pri nákupe tovaru fyzickou nepodnikateľ osobou (nie "na IČO"). Ak využije Kupujúci práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci žiada o dodržanie ďalej uvedeného postupu:

Odstupujúci Kupujúci nech kontaktuje Predávajúceho - písomne či emailom na adrese: shop@betacorporation.eu, s výslovným vyhlásením, že odstupuje od kúpnej zmluvy. Kupujúci ďalej uvedie číslo Objednávky, dátum nákupu Tovar, variabilný a špecifický symbol. Ak bolo už Tovar Kupujúcemu doručený a prevzatý, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho spôsobom zhora uvedeným a po dohode s Predávajúcim Tovar vhodne zabalia a spolu so všetkými dokladmi, ktoré v súvislosti s nákupom Tovar dostal, pošle Predávajúcemu späť na nasledujúcu poštovú adresu prevádzky Predávajúceho: BETA Corporation sro Rostislavova 1265, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01. Tovar nech je zaslaný doporučene a v potrebnom rozsahu poistené (Predávajúci odporúča Tovar poistiť na plnú hodnotu vráteného Tovar - zodpovedajúce Kúpna cene za Tovar); Predávajúci nijako nezodpovedá za stratu či poškodenie Tovar, ktoré bolo vrátené, keď prípadná škoda takto vzniknutá ide plne na ťarchu Kupujúceho. Predávajúci ďalej upozorňuje, že odporúčané odoslanie Tovar pri jeho vrátení neznamená jeho zaslanie Predávajúcemu tzv. "Na dobierku" (na náklady Predávajúceho), kedy Tovar zaslaný zo strany Kupujúceho "na dobierku" nebude Predávajúcim prevzatý.

Pri naplnení zhora uvedeného postupu pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie Tovar bude Predávajúcim v prospech Kupujúceho následne uhradená Kúpna cena za Tovar prevedená späť na bankový účet, z ktorého bola táto prijatá, prípadne zaslaná Kupujúcemu poštovou poukážkou na adresu jeho sídla / bydliska - a to najneskôr do 14 dní po fyzickom prevzatí Tovar Predávajúcim. Ak bude Kupujúcim vrátený Tovar Predávajúcemu doručený nie kompletné (v zmysle nezodpovedajúceho rozsahu Tovar, ktoré bolo prve dodaný Kupujúcemu), alebo prebehne ak vrátenie Tovar odlišne, než spôsobom zhora popísaným, termín vrátenie už uhradenej kúpnej ceny sa primerane predlžuje až do okamihu zjednani nápravy.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy teda vrátenie Tovar Predávajúcemu vykonáva Kupujúci na svoje vlastné náklady s tým, že ak dôjde v medziobdobí od dodania a vrátenie Tovar k zníženiu hodnoty Tovar z dôvodov pripísateľných Kupujúcemu, je predávajúci oprávnený nárokovať voči Kupujúcemu vzniknutý rozdiel na kompenzáciu (zejm . vtedy, ak je Tovar vrátený Predávajúcemu ako poškodené či vykazujúce iné chyby a Tovar už nemožno opätovne predať ako nové).

Ak nebudú splnené zákonné podmienky na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpenie neakceptovať so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi.

Dôvody vymedzenými pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa VOP nie je nijako dotknuté právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípadoch, kedy to vyplýva priamo zo zákona.

5) FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD ZA NÁKUP V E-SHOPU (internetový obchod)

Faktúra (daňový doklad) za nákup Tovar v E-shopu je Predávajúcim zasielaná spravidla nie v zásielke spolu s doručovaným Tovarom, ale dodatočne - po obdržaní potvrdenia riadnom prevzatí Tovar Kupujúcim a doloženie realizácie platby kúpnej ceny za tovar.

Z hľadiska formy a spôsobu doručovania je faktúra Predávajúceho spravidla zasielaná vo formáte .pdf ako príloha emailu. K otvoreniu daného formátu faktúry možno použiť najmä počítačový program Acrobat Reader.

K výslovnej žiadosti Kupujúceho mu bude zo strany Predávajúceho faktúra zaslaná aj v papierovej forme.

6) ZÁRUČNÁ DOKLADY, REKLAMÁCIE

Ak Kupujúcemu nebol Predávajúcim / výrobcom dodaný samostatný záručný doklad ku Tovar, slúži faktúra (daňový doklad) vystavená Predávajúcim súčasne tiež ako záručný list so všetkými právami pre Kupujúceho z toho plynúcimi.

Postup pri prípadnej reklamácii Tovar zo strany Kupujúceho a jej priebeh je neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán (VOP) - jeho bližší popis je k nájdeniu v samostatnej sekcii webu nazvanom "Reklamácia".

7) Ochrana osobných údajov - GDPR

Predávajúci plne rešpektuje súkromie Kupujúcich. Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a nadväzujúceho poskytnutie dohodnutého plnenia je pre Predávajúceho potrebné zistiť niektoré osobné údaje; dané dáta sú Predávajúcim náležite chránené pred zneužitím.

Predávajúci je správcom osobných údajov a to v rozsahu:

všetko v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"), a ďalej v zmysle nadväzujúcich vnútroštátnych predpisov - a to za účelom splnenia zmluvné povinnosti poskytnutím služby. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi odkazovanú legislatívou.

Predávajúci deklaruje, že je prevádzkovateľom E-shopu, pričom osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou E-shopu nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám, okrem osôb realizujúcich dopravu Tovar podľa Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

Osobné údaje vyplňované pri Objednávke Tovar slúžia výhradne k uzavretiu Kúpnej zmluvy a následnému doručenia Tovar. Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, opravu a doplnenie neúplných osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie ich spracovanie. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol zo strany Predávajúceho poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci je v danej oblasti oprávnený podávanie sťažností na spracovanie osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Objednaním Tovar na E-shope Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním údajov v rozsahu zhora uvedenom, pričom rovnako tak súhlasí s doručovaním na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Kupujúci je uzrozumený a súhlasí s tým, že svoju Objednávkou poskytuje Predávajúcemu svoje osobné údaje potrebné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté zo strany Kupujúceho nevyužívať k žiadnym iným, než dohodnutým účely.

Kupujúci a tiež všeobecne akýkoľvek návštevník E-shopu sú ďalej podľa svojho samostatného uváženia oprávnení Predávajúcemu poskytnúť svoje osobné údaje na účely zaradenia do marketingovej databázy Predávajúceho, pričom v takom prípade je zo strany príslušnej osoby Predávajúcemu udelený výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov za vymedzeným účelom. Zhora bližšie vymedzená práva kupujúceho sa pre takýto prípad použijú podobne.

8) POPLATKY

Všetky Kúpna ceny Tovar uvedený v E-shope sú uvádzané ako úplné a vyčíslené vrátane prípadných poplatkov plynúcich z príslušnej verejnoprávnej legislatívy - žiadne ďalšie poplatky za Tovar či iné navýšenie kúpnej ceny, než je zmluvnými stranami dohodnuté v Kúpnej zmluve, poťažmo VOP, tak nebude v rámci finančného plnenia nárokované.

9) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú záväzné pre všetky Kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim, ako dodávateľom Tovar a prevádzkovateľom E-shopu, na strane jednej, a Kupujúcim, na strane druhej.

Urobením Objednávky Tovar súčasne Kupujúci - spotrebiteľ prehlasuje, že mu boli s dostatočným predstihom pred uzatvorením kúpnej zmluvy poskytnuté všetky informácie pred uzavretím zmluvy v súlade s § 1811 ods. 2 a § 1820 ods. 1 OZ.

Všetky právne vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a ak nebudú vyriešené mimosúdne, budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je všeobecne Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, sídliaca na adrese: Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00.

Znenie VOP je predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať, pričom prípadnú zmenu VOP oznámi prostredníctvom E-shopu najmenej 1 mesiac pred účinnosťou nového znenia VOP; týmto ustanovením nie sú nijako dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 6. 2019 a k danému dátumu v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP.

 

cookie

Používame cookies

Aby sme vám uľahčili prehliadanie stránok, ponúkli prispôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Ich nastavenie upravíte odkazom "Nastavenie cookies" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v pätičke webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies..

Súhlasíte s používaním cookies?

Áno, súhlasím Nesúhlasím Nastavenia
close

Používame cookies

Aby sme vám uľahčili prehliadanie stránok, ponúkli prispôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne. Ich nastavenie upravíte odkazom "Nastavenie cookies" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v pätičke webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookie. Súhlasíte s používaním cookies?

Nevyhnutné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať. Používame krátkodobé (session cookie) - vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá ako váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok rozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že to žiada a hlási informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a preto sú hodnotnejšie pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

close

Súbory cookie

Tento web používa súbory cookie a z hľadiska zákona sa jedná alebo osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je BETA Corporation s.r.o., Slavojova 579/9, 12800 Praha 2, IČO: 24188948.

Ďalšie detailné informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovať osobné údaje (vrátane súborov cookie), dozviete sa v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našom webe.

Všeobecne o cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu používať webové stránky na mnohé účely, napr. na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýzy návštevnosti, niektoré slúžia na to, aby si webová stránka pamätala vaše preferencie. Tieto súbory sa ukladajú do vášho zariadenia (napr. do počítača, tabletu alebo mobilného telefónu). Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať vlastné súbory cookie iba v prípade, ak umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

Zákon stanovuje, že môžeme na vaše zariadenie ukladať cookie, pokiaľ sú nevyhnutné súbory pre prevádzku týchto stránok (viď sekcia Nevyhnutné cookies), a to bez vášho súhlasu, na základe. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého plný text nájdete tu a ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou tohto formulára.

Druhy cookies

Cookies sa delia podľa účelu, na aký sú využívané a tie takto:

Nevyhnutné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať.

Tieto cookies je možné blokovať (zakázať), ale časť stránok sa vám nemusí zobrazovať správne, niektoré časti dokonca nemusia fungovať. Návody pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá ako váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok rozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že to žiada a hlási informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a preto sú hodnotnejšie pre vydavateľa a inzerentov tretích strán..

Zoznam cookies

Na našom webe využívame ako naše vlastné cookies, tak cookies tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania uvádzame tu:

Vypracovala advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia správcu: BETA Corporation s.r.o., Slavojova 579/9, 12800 Praha 2, IČO: 24188948.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím s tímole sprig osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to:

 • Súbory cookie

na účely:

 • štatistické(1) (napr. Doba vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná časť webu a pod.)
 • preferenčné (napr. Identifikácia prehliadačov, jazykové nastavenie a pod.)
 • marketingové a reklamné (napr. Personalizácia reklamy, štatistika vyhľadávania a pod.)
 • ostatné (iné nezaradené technické účely)

Súhlas je možné nastaviť pre všetkých (tlačidlo Áno, súhlasím) alebo iba na niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné zamietnuť všetko.

Pri udelení súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytnutie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Beriem na vedomie, že mám právo:

 • požadovať prístup k môjmu osobnému údaju,
 • požadovať opravu či výmaz mojich osobných údajov,
 • vyžadovať obmedzenie spracovania,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Bol/a som poučený/á, že mám v súlade s Nariadením právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas odvolať pomocou tohto odkazu.

Všetky informácie vrátane možností výkonu svojich práv, spôsobu odvolania súhlasu a doby uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumentoch Cookies a Zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na webe.

(1) Spracovanie štatistických cookies je naším oprávneným záujmom. Zaškrtnutím príslušnej časti tu môžete uplatniť námietku proti tomuto spracovaniu a zastaviť ich spracovanie.